Sense logo
Steam labs
All labs

HVL, Vilvite & Trelleborg SENSE. STEAM Lab launch event

Velkommen til lansering av STEAM labs

Meld deg på vår e-postliste for å høre om kommende arrangementer og workshops i Bergen

Link to the recording of our live panel podcast on SENSE. and STEAM education.

Er du på jakt etter nye ideer og vil utfordre fastlåste tankemønstre?

Har du og dine kollegaer noen gang konstruert et hus for alver?

Spiller din jobb en rolle for fremtiden?

Verden står ovenfor store utfordringer og samfunnet skriker etter nye innovative løsninger. Vi
mennesker har en tendens til å operere i kjente farvann og faste tankemønstre. I STEAM labs
utfordres et etablert tankemønster ved å la kreativitet og naturvitenskap jobbe sammen. Bli med på lanseringen av STEAM labs i Bergen 19. oktober og bli inspirert!

STEAM står for Science, Technology, Engineering, Arts og Mathematics. I STEAM labs møtes de ulike disiplinene i form av korte aktiviteter der deltakerne jobber kreativt med en utfordring. STEAM labs er selve hjertet i SENSE. prosjektet – et kunst og naturvitenskaplig EU-finansiert prosjekt med fokus på handling og innvirkning. SENSE. går over 13 europeiske land der kunstnere, forskere, utdannere og industri jobber sammen med fremtidsretta utdanning for skoler, arbeidsliv og livslang læring.
Rundt om i de 13 europeiske landene blir ulike og unike STEAM labs arrangert, alle med mål om å
inspirere til en helhetlig STEAM-tilnærming.

Er du interessert i å vite mer? Bli med på lansering av STEAM labs Bergen!

1. Vilvite i Bergen

09.00 – 12.30: Fire ungdomsskoleklasser kommer til VilVite for å delta på STEAM-aktivitetene “Utenomjordisk liv” og “Tilfeldighetskunst”. I begge aktivitetene får elevene et kreativt oppdrag der de må skjerpe sansene og ta i bruk både kust og realfag. Aktivitetene foregår i Skaperhagen, Vitelabben og Vildele.

2. Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen
Global lounge (Hovedbygget, K1)
– alle er invitert

12.30- 13.30: Paneldebatt i Global lounge. Paneldebatten er ledet av Christian Lomsdal og utfordrer panelet på spørsmål om rollen til kunst og naturvitenskap, fremtidens klasserom og hvilken
kompetanse fremtidens arbeidsgivere er på jakt etter for å løse morgendagens utfordringer. Panelet består av Lydia Schulze Heuling (leder av SENSE. prosjektet), Manuela Re (Group Training Manager, Trelleborg Group), Skade Henriksen (kunstner) og Vibeke Flesland Havre (kunstner og skuespiller)

13.30-15.00: Interaktive stands like utenfor Global lounge. VilVite, HVL, og kunstnerne Vibeke Havre
og Skade Henriksen har hver sine interaktive stands der en kan få teste ut ulike element innenfor
kunst og naturvitenskap. Standene skal inspirere til en STEAM-tilnærming


Welcome to the launch of STEAM labs

  • Are you looking for new ideas and want to challenge stuck thought patterns?
  • Have you and your colleagues ever constructed a house for elves?
  • Does your job play a role in the future?

The world faces major challenges and society is crying out for new innovative solutions. We
people tend to operate in familiar waters and fixed thought patterns. In STEAM labs
an established thought pattern is challenged by letting creativity and natural science work together. Join the launch of STEAM labs in Bergen on 19 October and be inspired!

STEAM stands for Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. In STEAM labs, the different disciplines meet in the form of short activities where the participants work creatively on a challenge. STEAM labs are the very heart of SENSE. the project – an art and natural science EU-funded project with a focus on action and impact. SENSE. goes over 13 European countries where artists, researchers, educators and industry work together with future-oriented education for schools, working life and lifelong learning. Various and unique STEAM labs are organized around the 13 European countries, all with the aim of inspiring a holistic STEAM approach.

Are you interested in knowing more? Join the launch of STEAM labs Bergen!

1. VilVite in Bergen

09.00 – 12.30: Four secondary school classes come to VilVite to participate in the STEAM activities “Extraterrestrial Life” and “Random Art”. In both activities, students are given a creative assignment where they have to sharpen their senses and make use of both coastal and science subjects. The activities take place in Skaperhagen, Vitelabben and Vildele.

2. Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen
Global lounge (Main building, K1) – everyone is invited

12.30-13.30: Panel debate in the Global lounge. The panel debate is led by Christian Lomsdal and challenges the panel on questions about the role of art and science, the classroom of the future and which competence future employers are looking for to solve tomorrow’s challenges. The panel
consists of Lydia Schulze Heuling (leader of the SENSE. project), Manuela Re (Group Training Manager, Trelleborg Group), Skade Henriksen (artist) and Vibeke Flesland Havre (artist and actor)

13.30-15.00: Interactive stands outside the Global lounge. VilVite, HVL, and the artists Vibeke Havre and Skade Henriksen each have their own interactive stands where you can try out different elements within arts and natural sciences. The stands should inspire a STEAM approach

Date

19 October, 2023

Location

Bergen, Norway

Category

Work Readiness