Sense logo
News & Events
All News & Events

University of Barcelona Launch event

08/11/2023

Catalan, EN below

Formació en Ciència Ciutadana: introducció i aprofundiment en el desenvolupament de projectes de recerca participativa amb compromís social 

La Ciència Ciutadana és una pràctica emergent en la manera de fer ciència i que compta amb la implicació de la ciutadania en tasques pròpies d’una recerca. La ciència ciutadana és vista com un del pilars de la ciència oberta i a la vegada com una via per explorar nous es-pais per les universitats del futur. A més, la ciència ciutadana és considerada una estrategia clau per una ciencia transformadora i amb major compromís social facilitant la cooperación amb diferents actors de la societat civil. I, fins i tot, hi ha qui veu la ciència ciutadana com una oportunitat perquè comunitats i ciutadania organitzada trobin noves vies per raonar accions i polítiques en temes tant rellevants com ara la sostenibilitat, l’accés a drets o la millora de la governança. De tota manera, manquen programes de formació transversals per a personal investigador, estudiants d’universitat, gestors de projectes, entitats civils, professorat de primària, secundària o batxillerat o per a qualsevol col·lectiu social que vulgui engegar projectes de ciència ciutadana o, simplement, formar part d’un projecte de ciència ciutadana ja en marxa. Amb la finalitat de donar a conèixer aquesta pràctica i engegar-hi accions, el Grup de Treball en Ciència Ciutadana de l’Institut de Desenvolupament Professional IDP-ICE UB organitza una formació gratuïta, presencial, destinada a públic general o especialista. La formació s’ofereix en dos nivells consecutius que es desenvoluparan durant la setmana del 6 al 8 de novembre de 2023, en horari de matí, en diferents espais de la ciutat de Barcelona. 

6, 7 i 8 de novembre de 2023–Inscripcions fins al 20 d’octubre 

Primer nivell (4 hores, 1 sessió). Introducció a la Ciència Ciutadana 

Les persones interessades poden inscriure’s gratuïtament en qualsevol dels dos nivells, a través de formulari virtual: https://forms.office.com/e/ygvMfc8gbM o https://bit.ly/cc-idp 

Inscripcions fins al 20 d’octubre de 2023. Per motius d’aforament, la participació en el segon nivell s’haurà de motivar a través d’un text on s’exposi el perfil professional i experiència prèvia en Ciència Ciutadana de la persona interessada. Per a més informació, contacteu a: idp.som@ub.edu 

Segon nivell (10 hores, 3 sessions). 

Introducció a la Ciència Ciutadana i aprofundiment en el desenvolupament de projectes 

Sessió oberta al públic general, amb representants rellevants de la Universitat de Barcelona, del tercer sector, d’administracions públiques i altres entitats interessades en la ciència ciutadana. Plantejament del potencial de la ciencia ciutadana com a manera de desenvolupar la recerca científica, però també com a estratègia de cooperació entre la societat civil i la universitat per afavorir l’impacte social de la recerca. Aquest primer nivell servirà per obrir un debat ampli sobre la ciència ciutadana i sobre com aquesta pot col·laborar amb organitzacions civils. La jornada ofereix també l’oportunitat de conèixer de primera mà diversos projectes de ciència ciutadana de la Universitat de Barcelona. 

Sessió única: 6 de novembre de 2023, de 9:30 a 13:30 hores. Aula Magna de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007 Barcelona). 

Aprofundeix en aspectes clau a l’hora de dur a terme projectes de ciència ciutadana. Al marge de la formació introductoria coberta en el primer nivell, s’entra al detall en 6 aspectes d’especial rellevància en el desenvolupament de projectes de ciència ciutadana:  

(1) la gestió de les comunitats de participants i organitzacions implicades, (2) la introducció d’aspectes de cocreació en la definició d’un projecte, (3) l’adopció d’eines i protocols que permetin la participació ciutadana en la recollida de dades, (4) la gestió de les dades recollides i com compartir-les o comunicar-les, (5) la dimensió ètica i d’inclusió social juntament amb les mesures necessàries per preservar la privacitat de les persones participants i, finalment, (6) la generació de coneixement accionable que afavoreixi la incidència de les organitzacions socials i la millora de les polítiques públiques per part de les administracions. 

Primera sessió: 6 de novembre de 2023, de 9:30 a 13:30 hores. Aula Magna de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007 Barcelona). 

Segona sessió: 7 de novembre de 2023, de 10:00 a 13:00 hores. Espai Compromís (Planta 1) del Hub Social de Barcelona (Carrer de Girona, 34, Interior. 08010 Barcelona). 

Tercera sessió: 8 de novembre de 2023, de 10:00 a 13:00 hores. Espai Compromís (Planta 1) del Hub Social de Barcelona (Carrer de Girona, 34, Interior. 08010 Barcelona). 

Inscripció i información 

Organitza: Grup de Treball en Ciència Ciutadana de l’IDP-ICE UB (https://www.ub.edu/idp/web/ca/ciencia-ciutadana). 

Col·laboren: Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya (https://www.tercersector.cat); Institut de Desenvolupament Professional IDP-ICE. Universitat de Barcelona. Secció de Comunitat i Sostenibilitat (https://www.ub.edu/idp/web/ca/comunitat-i-sostenibilitat); TORCH – projecte Horizon 2020 amb contracte 101017229; Citizen Science NOW – projecte Erasmus+ de la Unió Europea amb contracte 2021-1-DE02-KA220- ADU-000035352; SENSE. – projecte Horizon Europe amb contracte 101058507 
 

Training in Citizen Science: introduction and deepening of the development of participatory research projects with social commitment 

Citizen Science is an emerging practice in the way of doing science and which counts on the involvement of citizens in research tasks. Citizen science is seen as one of the pillars of open science and at the same time as a way to explore new areas for the universities of the future. In addition, citizen science is considered a key strategy for a transformative science with greater social commitment, facilitating cooperation with different actors in civil society. Additionally, there are even those who see citizen science as an opportunity for communities and organized citizens to find new ways to reason about actions and policies on issues as relevant as sustainability, access to rights or improving governance. In any case, there is a lack of transversal training programs for research staff, university students, project managers, civil entities, primary, secondary or high school teachers or for any social group that wants to start citizen science projects or, simply, to be part of a citizen science project already underway. In order to publicize this practice and initiate actions, the Citizen Science Working Group of the IDP-ICE UB Professional Development Institute is organizing a free, face-to-face training for the general public or specialists. The training is offered in two consecutive levels that will take place during the week of November 6 to 8, 2023, in the morning, in different spaces in the city of Barcelona. 
 
November 6, 7 and 8, 2023–Registration until October 20 

First level (4 hours, 1 session). Introduction to Citizen Science 

Interested persons can register for free in any of the two levels, through a virtual form: https://forms.office.com/e/ygvMfc8gbM or https://bit.ly/cc-idp 

Registration until October 20, 2023. For reasons of capacity, participation in the second level must be motivated through a text that sets out the professional profile and previous experience in Citizen Science of the person interested . For more information, contact: idp.som@ub.edu 

Second level (10 hours, 3 sessions). 

Introduction to Citizen Science and deepening in the development of projects 

Session open to the general public, with relevant representatives from the University of Barcelona, ​​the third sector, public administrations and other entities interested in citizen science. Approach to the potential of citizen science as a way of developing scientific research, but also as a cooperation strategy between civil society and the university to promote the social impact of research. This first level will serve to open a broad debate about citizen science and how it can collaborate with civil organizations. The day also offers the opportunity to get to know first-hand various citizen science projects of the University of Barcelona. 

Single session: November 6, 2023, from 9:30 a.m. to 1:30 p.m. Great Hall of the Historical Building of the University of Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007 Barcelona). 
 
Go deeper into key aspects when carrying out citizen science projects. Apart from the introductory training covered in the first level, 6 aspects of particular relevance in the development of citizen science projects are covered in detail: 

(1) the management of the communities of participants and organizations involved, (2) the introduction of aspects of co-creation in the definition of a project, (3) the adoption of tools and protocols that allow citizen participation in the data collection, (4) the management of the collected data and how to share or communicate them, (5) the ethical and social inclusion dimension together with the necessary measures to preserve the privacy of the participants and, finally , (6) the generation of actionable knowledge that favors the impact of social organizations and the improvement of public policies by administrations. 

First session: November 6, 2023, from 9:30 a.m. to 1:30 p.m. Great Hall of the Historical Building of the University of Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007 Barcelona). 

Second session: November 7, 2023, from 10:00 a.m. to 1:00 p.m. Espai Compromís (1st Floor) of the Social Hub of Barcelona (Carrer de Girona, 34, Interior. 08010 Barcelona). 

Third session: November 8, 2023, from 10:00 a.m. to 1:00 p.m. Espai Compromís (1st Floor) of the Social Hub of Barcelona (Carrer de Girona, 34, Interior. 08010 Barcelona). 

Registration and information: 

Organized by: Citizen Science Working Group of the IDP-ICE UB (https://www.ub.edu/idp/web/ca/ciencia-ciutadana). 

Collaborating: Table of entities of the Third Social Sector of Catalonia (https://www.tercersector.cat); IDP-ICE Professional Development Institute. Barcelona University. Community and Sustainability Section (https://www.ub.edu/idp/web/ca/comunitat-i-sostenibilitat); TORCH – Horizon 2020 project with contract 101017229; Citizen Science NOW – European Union Erasmus+ project with contract 2021-1-DE02-KA220- ADU-000035352; WITHOUT – Horizon Europe project with contract 101058507